Overdenking

De Heilige Geest in de Gemeente

 Lezen Handelingen 2

De Heilige Geest is God net als Jezus Christus God is. Wij nemen in geloof aan wat de Bijbel leert over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het Pinksterfeest roept vaak vele vragen op. Waar is de Heilige Geest? Wat doet Hij? Waarom is Hij  belangrijk voor de gelovige en voor de Gemeente? Laten we eens kijken wat de Bijbel daar over zegt.

1. Waar is de Heilige Geest nu?
Hij woont in de harten van iedereen die gelooft in de Persoon en het werk van Jezus Christus. Soms wordt Hij genoemd de Trooster of de Geest der waarheid. (Johannes 14 vers16 t.m.17)

2. Wie kan die Heilige Geest ontvangen?
Iedereen die zich bekeerd heeft, die tot geloof in Hem is gekomen. Petrus riep de mensen op om zich te bekeren en zich als teken daarvan te laten dopen. Op die bekering zou ieder vergeving van zonden ontvangen en ook zou de Heilige Geest in hem komen wonen. (Handelingen 2 vers 38)

3. Wat doet de Heilige Geest dan in ons?
De Heilige Geest leert ons begrijpen wat God bedoelt in Zijn Woord en wat Hij van ons vraagt. Hij geeft ook wijsheid, kracht en moed om Hem te dienen. Hij helpt ons ook als we met lijden te maken krijgen. Kortom Hij is een hulp in ons leven hier op aarde. (Rom.12 vers 6;1 Kor. 2 vers 12-13)

Hij is dus God net als De Vader en de Zoon. Het is ook een geweldige kracht die wij als gelovigen van de Here in ons gekregen hebben. Deze kracht stuurt, leidt en helpt ons. Laten we door deze kracht nu en in de toekomst ons laten leiden als gemeente en in ons persoonlijk leven.

Amen

 

En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken…”

(Hand.2:2-4a)