ANBI gegevens 2022 van de Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT)

Onze gemeente is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instelling is een instelling die uitsluitend, of nagenoeg uitsluitend, het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden:

 

  • De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen;
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben
  •  

Wat betekent dit?

 

Wie aan de gemeente een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.  Bovendien is onze gemeente hiermee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Hieronder vindt u alle benodigde gegevens voor de Reformatorische Baptisten Gemeente te Goor

Naam: Reformatorische Baptistengemeente Twente

 

Bezoekadres: Pastoriestraat 3, 7471CT GOOR

 

Postadres: Helmkruid 16, 7681TB VROOMSHOOP

 

Telefoon: 0546-341124

 

E-mail: http://www.refbaptwente.nl

 

Website: https://refbaptwente.nl

 

RSIN/fiscaalnummer 8544.70.165

Bestuurssamenstelling/functie van bestuurders

Het huidige bestuur bestaat uit twee personen: een voorzitter en een algemeen bestuurslid.

De functie van penningmeester is vacant. Deze functie wordt tijdelijk door een externe boekhouder verricht.

Omdat sprake is van een kerkgenootschap hoeven de namen van de bestuurders hier niet gepubliceerd te worden.

 

Doelstelling van de RBT

Het doel van de RBT is:

a. elkaar op te bouwen in het Geloof, de Hoop en de Liefde en de verwachting van de wederkomst van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus;

b. in de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer;

c. te bidden en te werken voor de verkondiging van het Evangelie, tot bekering van zondaren, waar en wanneer de Heer daarvoor de gelegenheid geeft;

d. zo mogelijk met andere gelovige belijders van Christus samen te werken, om goed te doen aan alle mensen, maar inzonderheid aan onze geloofsgenoten;

 

De middelen waarmee de RBT haar doel tracht te bereiken zijn:

a. de prediking van het evangelie aan de gemeente en belangstellenden d.m.v. het houden van wekelijkse zondagse erediensten, en het uitnodigen van anderen om daaraan deel te nemen;

b. het wekelijks houden van Bijbelstudiebijeenkomsten waarbij de deelnemers worden onderwezen vanuit de Bijbel en er tijd is voor persoonlijke ontmoeting;

c. het elkaar aansporen tot liefde en goede werken;

d. het bezoeken van hen die in lichamelijke en/of geestelijke nood zijn, en hen die niet meer in staat zijn de RBT-bijeenkomsten te bezoeken;

e. het onderhouden van een website om deelnemers en gasten te informeren over alle RBT-activiteiten;

f. Alle RBT- bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, ook voor hen die niet tot onze gemeente behoren.

 

Beloningsbeleid

De gemeente heeft sinds haar oprichting in november 2014 een vaste, zelfstandige predikant die part time aan de gemeente verbonden is voor prediking en pastoraat. Voor de verrichtte werkzaamheden ontvangt hij een bescheiden vaste vergoeding. Daarnaast worden op declaratiebasis alleen reiskosten in dienst van de gemeente vergoed. Gastsprekers van buiten de gemeente krijgen een vaste vergoeding alsmede een kilometervergoeding. Aan anderen binnen het bestuur of binnen de gemeente worden geen beloningen voor werkzaamheden betaald.

 

Financiële verantwoording

Als kerkgenootschap hoeft alleen een staat van baten en lasten en een toelichting te worden opgenomen, die ziet u onderstaand.

De gemeente ontvangt haar middelen uit bijdragen van de deelnemers aan de gemeente, collecten en uit eventuele erfstellingen, legaten of schenkingen.

Door de penningmeester wordt jaarlijks een financieel jaarverslag en een begroting opgesteld.

Het beheer van de inkomsten van de gemeente vindt plaats door het bestuur van de gemeente.

De inkomsten van de gemeente worden voor het grootste deel besteed aan huur van het gebouw en vergoedingen aan predikant en gastsprekers. Er zijn voor de komende jaren geen andere, grote voorgenomen bestedingen. Daarvoor is geen aanleiding, bovendien zijn daar de middelen niet voor aanwezig.

De uitgaven van 2020 zijn iets lager dan 2019 aangezien er vanwege corona minder kerkdiensten en er dus met name minder zaalhuur is betaald