Wie zijn wij

De Reformatorische Baptistengemeente Twente ( RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Twente, Salland, en de Achterhoek. Als gemeente weten wij ons verbonden met het gedachtegoed en de manier van samenkomen van de ‘Reformed Baptists’ in Engeland en Amerika en vele andere delen van de wereld .

De erediensten worden iedere zondagochtend gehouden om 10 u. in het gebouw van de Borgh, Pastoriestraat 3 in Goor. Sinds de oprichting van de RBT in 2014 is  ds. J. Bakker de vaste predikant. Van oorsprong komt hij vanuit de gereformeerde gezindte. Na een periode in het commerciële bedrijfsleven en in het onderwijs is hij voltijds baptistenpredikant geworden.

De samenkomsten die we op de zondagen houden noemen we erediensten. Dit is omdat we in de zondagse diensten niet mensen, activiteiten of spektakel centraal willen stellen maar God en Zijn Woord! We houden eenvoudige diensten waarin we Gods Woord lezen en overdenken en onder begeleiding van orgel liederen van geloof en vertrouwen zingen.

Waarom Reformatorisch..?

Wij hebben gekozen voor de naam Reformatorische Baptistengemeente omdat dit duidelijk de inhoud en het karakter van onze gemeente weergeeft. Ook geeft het aan waarin wij verschillen van andere Reformatorische- of Baptisten gemeentes. Het is niet zo dat we achter alles staan wat de reformatoren van vroeger hebben gezegd, geleerd en geschreven. Luther, Calvijn en wat meer op de achtergrond Zwingli hebben er toe bij gedragen dat het Woord van God (de Bijbel) weer meer in het licht kwam.

We zijn God dankbaar dat Hij Luther heeft gebruikt om de genadeleer weer duidelijk naar voren te brengen. Dat is de leer die zegt dat er voor ieder mens zaligheid is uit genade en alleen door geloof in het verlossingswerk door het bloed van Christus. Dit zien we duidelijk in het Bijbelse fundament van de 5 sola’s uit de Reformatie (zie hiernaast). Ook Calvijn was een verklaard aanhanger van de vijf sola’s van de reformatie. Volgens Calvijn is de mens alleen rechtvaardig voor God door het verzoenend werk van Jezus Christus en kan de mens zelf daar niets aan toe- of afdoen. Daarom zijn wij Reformatorisch.

Waarom Baptisten..? 

Wij noemen onself Baptisten omdat wij geloven dat de doop bedoeld is voor hen die tot Geloof in Christus zijn gekomen. Het uiterlijke beeld dat daarbij hoort is de doop door onderdompeling. Alleen door persoonlijk geloof wordt een mens toegevoegd aan de Gemeente van Christus. 

Deze  doop passen wij graag toe bij wie gelooft. De Bijbelse volgorde is duidelijk,  eerst geloof en dan de doop. Het is echter alleen geloof dat behoudt.

Wij geloven ook in de spoedige komst van Christus en de aanvang van Zijn Koninkrijk op aarde. Er zijn in de huidige tijd allerlei signalen die ons er op wijzen dat Zijn komst aanstaande is. Dit zien we in de actuele ontwikkeling betreffende Zijn volk Israël, maar ook in de wereld en de kerk.

Als u onze erediensten en andere bijeenkomsten bezoekt zult u hier meer over horen.

Van harte welkom !

Geloofsbelijdenis 1689

Dit is de vertaling van een historische document: de London Baptist Confession of Faith of 1689. Het  is de belangrijste belijdenisschrift van de Particular Baptists, of zoals ze in de Engelssprekende wereld noemen,                 ‘The Reformed Baptists’.

De hoofdpunten van de leer van de Reformatie kunnen worden samengevat in de 5 ‘sola’uitspraken.

  • Sola Scriptura (alleen de Schrift)
  • Sola Gratia ( alleen uit genade)
  • Sola Fide (alleen door het geloof)
  • Solus Christus ( alleen Christus)
  • Soli Deo Gloria (God alleen de eer) 

Met dank aan Kees van Kralingen, St. Sola 5 Baptisten

Geloofbelijdenis 1689

Wat is Baptisme?

In 1609 werden in Amsterdam vijftig Engelsen, die vanwege geloofsvervolging het moederland waren ontvlucht, op de belijdenis van hun geloof gedoopt.         Wat had hen tot deze stap bewogen?

Lees verder