Bijbelstudies

Op woensdagmorgen 20 okt. vanaf 9.30 u.  en op woensdagavond 27 okt vanaf 19.30 u.  zal er een Bijbelstudiebijeenkomst gehouden worden.

Bij de ochtend- en bij de daaropvolgende avondbijeenkomst wordt steeds dezelfde lesstof behandeld. U kunt zich hiervoor opgeven via de website of telefonisch. (Zie contact)

De beide studiebijeenkomsten zijn in GOOR aan huis, na het aanmelden geven wij het locatie door.  De Bijbelstudies in Borne zijn komen te vervallen. 

Inleiding Bijbelstudie woensdagmorgen 20 okt. &  woensdagavond 27 okt. 

Romeinen 14: 1-12 Thema: “Hoe gaan wij met elkaar om…?” 

 Opnieuw schrijft Paulus dat het grondbeginsel in de christelijke gemeente moet zijn: elkaar aanvaarden om Christus’ wil als broeders en zusters in Hem en iedereen als zodanig voor vol aanzien en serieus nemen. Ook al denk je over allerlei dingen niet hetzelfde, bijvoorbeeld hoe je houding of gedrag moet zijn ten aanzien van bepaalde godsdienstige gewoonten, zoals dit bij de Romeinen het geval was. Zo’n verschil van inzicht mag geen verwijdering brengen. De een is nu eenmaal verder gevorderd in zijn geloof dan de ander.  

Sommigen hebben nog niet het volle inzicht in het heil en de genade van Christus. Met name in het bevrijd zijn van allerlei regels, zoals over eten en drinken. In de gemeente van Rome was blijkbaar een probleem ontstaan of men wel of niet vlees mocht eten. ‘Laat degenen die denken dat dat niet mag, met rust’, zegt Paulus. ‘Matig je geen oordeel over hen aan! Maak geen ruzie en kom niet met allerlei argumenten die zij nog niet kunnen verwerken. We moeten vooral tegenover pasbekeerden erg voorzichtig zijn en hun niet de indruk geven dat we ons boven hen verheffen.  

Paulus brengt de zaak op een veel hoger plan: laat de liefde beslissen. Laat de ander vóór alles in zijn waarde als christen. Voorkom ‘hete hoofden en koude harten’. Het gaat er bovenal om elkaar te winnen en vast te houden. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Als dit onder christenen meer gedaan was, wat zou er dan veel verdeeldheid en verkilling in de onderlinge verhoudingen voorkomen zijn!  

 Als je de zaken op de spits drijft, zet je je eigenlijk in de rechterstoel van Christus. We kunnen het beter anders doen. Wij staan in dienst van Christus. En Hij weet heus wel hoe Hij ieder van zijn knechten behandelen moet. Alle geruzie verdwijnt tegen de achtergrond dat we allen met Christus zijn

Hartelijke groeten en graag tot woensdag 20 of 27 okt.

Waarover gaat de brief aan de Romeinen?

De gemeente in Rome bestond voor een deel uit bekeerde heidenen uit verschillende volken, en voor een deel uit bekeerde joden. Er woonden veel joden in Rome, er was dus ook een synagoge zoals in bijna ieder grote stad. Mogelijk is van daaruit de gemeente ontstaan.

De gemeente was dus een mix van mensen met heel verschillende religieuze achtergronden. Daardoor ontstonden er al snel meningsverschillen.  Daarom was gedegen onderwijs uit de Schrift nodig.

Gelovigen uit de joden dachten dat zij vanwege hun afstamming bepaalde voorrechten hadden. Zij wilden joodse elementen mee nemen naar de gemeente.  Andere gelovigen waren daar tegen. Zij wilden juist een deel van hun heidense levenswijze vast houden. Dat gaf ruzie en verdeeldheid.

Paulus ziet dat de zuivere leer in gevaar dreigt te komen en schrijft daarom deze brief. De brief moest de onderlinge meningsverschillen stoppen door de juiste leer goed uit leggen.

De kern van het christelijk geloof legt Paulus als volgt uit: de mens is van nature zondig, God rechtvaardigt de mens en maakt hem vrij van de zonde door het geloof in het verlossingswerk van Christus, de mens is dan niet meer gebonden aan de wet, hij is daarvan vrijgekocht, Christus heeft zijn schuld betaald.  Dat is nog steeds de basis van het christelijk geloof.

Romeinen Inhoud & Indeling