Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee , daarna beginnen wij met de  studie. Na het Bijbelboek Micha  behandeld te hebben, zijn wij begonnen met het Bijbelboek  MARKUS

Markus is waarschijnlijk het oudste Evangelie. Hij heeft dit Evangelie in 65 na Christus geschreven aan lezers die de joodse gebruiken en gewoonten niet kenden. Hij wilde zijn lezers duidelijk maken dat Jezus Christus de Zoon van God is, die gekomen is om te dienen (zie 10:45).

Bij het lezen en bestuderen van dit Bijbelboek zult u wel zien dat dienstbaarheid bij Christus hoog in het vaandel staat. En dat dienen ging tenslotte zó ver, dat het Hem zijn leven kostte.

Mattheüs legt de nadruk op de woorden van Jezus, Markus laat ons vooral Zijn daden zien. Deze evangelist laat ons Christus zien als Degene die met grote kracht zijn Rijk doet komen. Daarom komen we in dit Evangelie heel vaak het woordje ‘terstond’ tegen: Gods Koninkrijk breekt door, niets en niemand kan het tegenhouden. Ook vandaag niet!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie 22 mei  (’s morgens)  & 29  mei  ( ’s avonds)

Lees  Marcus  5:21-43   ; Thema  ” Jezus Heeft Macht over Ziekte en Dood ” 

Jaïrus laat ons zien hoe wij met elke nood naar Jezus mogen gaan. De overste van de synagoge vergeet z’n belangrijkheid en het aanzien dat hij bij de mensen geniet en knielt voor de Heiland neer. Wat een voorbeeld voor ons, die zo vaak menen nog wel iets voor Jezus te betekenen te hebben of voor Hem te kunnen doen. Alleen volkomen afhankelijkheid maakt dat Hij meegaat om te helpen.

Maar Jezus wil niet alleen onze noden lenigen, Hij wil ons geestelijk doen groeien. Hij wil ons niet maar een gemakkelijk leven schenken, Hij wil dat we Hem zullen leren kennen en zullen leren vertrouwen. Om dat groeiproces te bevorderen is beproeving nodig! Hier worden het geduld en het geloof van Jaïrus op de proef gesteld. Christus wil hem wel geven wat hij zo van harte verlangt, maar op Gods tijd.

Jezus laat Zich ophouden door een vrouw die mogelijk wel recht op voorrang had. Evenveel jaren als Jaïrus zijn dochter had (twaalf), leed zij onder de last van haar kwaal. Niemand kon haar helpen. Nu zoekt zij genezing bij Jezus, maar zij doet het in stilte, waarschijnlijk uit schaamte over de onreinheid van haar kwaal.

Jezus merkt dat er kracht van Hem is uitgegaan. Door te vragen wie Hem had aangeraakt, dwingt Hij deze vrouw naar voren te komen. Haar geloof, dat nog wat vaag was, moet uitgroeien tot een persoonlijke band aan Hem. Dan gaan we Christus belijden door vrijmoedig voor onze geloofskeus uit te komen.

We leren hieruit dat we totaal op Christus moeten vertrouwen, ook als wij naar een dokter gaan. Niet op de wetenschap of op kennis van mensen, die slechts middelen zijn. Jezus is onze eigenlijke Heelmeester.

Geloven is: je hele leven openleggen voor God. Geloven is óók: kunnen wachten en je geduld bewaren. Jezus maakt duidelijk dat Hij zelfs doden weer levend kan maken. Dit is een voorproefje van Pasen. Zoals Jaïrus’ dochtertje tot leven kwam, zullen ook mensen die nu geestelijk dood zijn, door het horen van Gods Woord tot leven komen. Dat is het begin van een heel nieuw, eeuwig, zalig leven met Hem.