Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee , daarna beginnen wij met de  studie. Na het Bijbelboek Micha  behandeld te hebben, zijn wij begonnen met het Bijbelboek  MARKUS

Markus is waarschijnlijk het oudste Evangelie. Hij heeft dit Evangelie in 65 na Christus geschreven aan lezers die de joodse gebruiken en gewoonten niet kenden. Hij wilde zijn lezers duidelijk maken dat Jezus Christus de Zoon van God is, die gekomen is om te dienen (zie 10:45).

Bij het lezen en bestuderen van dit Bijbelboek zult u wel zien dat dienstbaarheid bij Christus hoog in het vaandel staat. En dat dienen ging tenslotte zó ver, dat het Hem zijn leven kostte.

Mattheüs legt de nadruk op de woorden van Jezus, Markus laat ons vooral Zijn daden zien. Deze evangelist laat ons Christus zien als Degene die met grote kracht zijn Rijk doet komen. Daarom komen we in dit Evangelie heel vaak het woordje ‘terstond’ tegen: Gods Koninkrijk breekt door, niets en niemand kan het tegenhouden. Ook vandaag niet!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie  28 februari  (’s morgens)  & 8 maart  ( ’s avonds)

Lees  Marcus  3:1-19  ; Thema  ” De Goede Herder kiest onderherders  ” 

Wéér een gebeurtenis op de sabbat. De aanwezigen zijn: de Here Jezus, verder een man met een verlamde rechterhand, hulpbehoevend dus. Ook een aantal Farizeeën, erop uit om Jezus van iets te kunnen beschuldigen. En anderen.

Hoewel Hij weet dat er kritisch op Hem gelet wordt, gaat Jezus in de aanval en roept Hij de gehandicapte in het midden. Dan stelt Hij een vraag, die ingaat op de gedachten van de Farizeeën. Ze worden er stil van. Want zijn vraag doet hen aan zichzelf ontdekken.

Ja, Christus’ vraag is wel raak, maar ze willen niet geraakt worden. Ze sluiten zich ervoor af. Hoe herkenbaar! Er niet aan willen als de Heilige Geest je overtuigt van zonde. De hardheid van hùn harten en de hardheid van ònze harten maken de Heer bedroefd en toornig. Toornig op de zonde, bedroefd vanwege de zondaren.

In het Evangelie leren we Jezus kennen als de Goede Herder, die leerlingen uitkiest om onder zijn leiding herders voor anderen te zijn. Rondom Hem verzamelen zich heel veel mensen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk wordt men geholpen. Daar kunnen menselijke hulpverleners, hoe goed ook bedoeld, niet tegenop. De geestelijke tegenkrachten protesteren behoorlijk. Voor Jezus is het echter nu nog niet de tijd om de victorie over de boze te laten proclameren. Dat zal pas na de kruisiging gebeuren, wanneer Hij als het Lam de duivel, die brullende leeuw, overwint.

Jezus kiest twaalf mannen uit om voortdurend bij Hem te zijn. Zij zullen door Hem gevormd worden om zijn afgezanten te zijn. De vorming en de toerusting geschieden door Gods Woord en Geest.  Aan de spits staat Simon Petrus gevolgd door de twee zonen van Zebedeüs. Onder hen ook Judas Iskariot, die Hem zou verraden. En de anderen? Ook hun geloof zou schipbreuk hebben geleden als Jezus hen niet had vastgehouden. Is het met ons anders gesteld?