Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee , daarna beginnen wij met de  studie. Na een aantal boeken en brieven uit het Nieuwe Testament behandeld te hebben, beginnen we op woensdagmorgen 13 mei met het Bijbelboek  MICHA.

Met dit boek beginnen we aan een heel ander boek dan wat wij tot nu toe behandeld hebben. Het is een kort boek, maar de profeet Micha is wel een van de belangrijkste profeten in de Bijbel.

De kernboodschap van het boek is dat God het kwaad haat, evenals geloof dat niet echt is. Ook haat God onderdrukking van arme en zwakke mensen, en corruptie door geestelijke en politieke leiders. Zijn belofte voor Israël, en ook voor ons, en voor de wereld van vandaag is dat gehoorzaamheid aan God vrede en rust brengt. Het boek Micha is één van de meest geciteerde boeken in het Nieuwe Testament.   

Een ieder die belangstelling heeft voor een vers voor vers Bijbelstudie van het boek van Micha is van harte welkom!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie  17 mei  (’s morgens)  & 24 mei  ( ’s avonds)

Lees  Micha 2 ; Thema  ” Oordeel & Hoop…   ” 

We zien vandaag de dag in onze maatschappij, en zeker ook verder in de wereld om ons heen, steeds meer onrecht, kwaad, begeerte, en onderdrukking. Precies de dingen die Micha ziet in zijn tijd. verder vervallen in zonde. Alles glijdt steeds meer af naar de afgrond en er lijkt geen weg terug meer mogelijk. Wie geen hoop heeft zou daar depressief van worden. Dat zien we nu ook, de wachtkamers van de psycholoog en de psychiater zitten overvol.   

Micha spreekt de grootgrondbezitters in Gods volk aan. Ten koste van alles en iedereen proberen ze hun bezit te vergroten. ‘s Nachts maken ze hun plannen, zodra de dag begint, voeren ze die uit. Maar God keert Zich tegen hen. Ze zullen ervaren dat op hun aardse rijkdom geen zegen rust, want die zullen zij verliezen. Hun bezittingen zullen aan anderen uitgedeeld worden.  

Te midden van deze neerwaartse spiraal profeteren valse profeten ook nog over grote zegeningen die zouden gaan komen. Micha’s boodschap van God staat hier volkomen haaks op. ‘Jullie doen enorm veel kwaad’, zegt hij. ‘Jullie plegen geweld jegens niets vermoedende voorbijgangers en beroven weduwen van huizen en kinderen.   

De valse profeten willen van geen zonde en oordeel weten. Zij verkondigen alleen maar heil, hoezeer het leven ook met Gods wil in strijd is. En dat geldt voor de valse profeten van èlke tijd. Hun boodschap, een godsdienst van drinken en pret maken, viel toen en valt nu in de smaak.  

God kondigt echter opnieuw heil aan. Zijn oordeel heeft niet het laatste woord. Een rest van Gods volk zal uit het oordeel verlost worden en weer delen in zijn heil. Dit heil hebben we al terug zien komen in Jeruzalem na de ballingschap in Babel. En ook verderop in de tijd is God met een rest verder gegaan en dat zal Hij blijven doen.  

Dat God hier opnieuw heil verkondigt, mogen we niet misbruiken als een reden om maar niet te veranderen. Zo in de trant van: het geeft niet als ik het met Gods wil niet zo nauw neem-het komt toch allemaal wel goed. Nee, het komt niet goed wanneer we luisteren naar valse profeten. Gods oordeel komt over alle zonde! Het komt voor ieder mens alleen maar goed als we luisteren naar het Woord van God. Wat nodig is, ook in onze tijd, is een ware bekering tot God. Hij geeft dan een nieuw hart, en ook Zijn Heilige Geest. Als die bekering er is, dan komt dat tot uiting in de wijze van omgang met elkaar. Dus eerst bekering en dan de werken.    

Mattheüs 3:8 “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,” 

Handelingen 26:20  “maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering”.