Nieuwsbrief

Jaargang 6 nummer 72

juni 2020

Pinksteren: Gods grote daden verkondigen..!

Het Pinksterfeest is het feest dat het laatste is in de rij van feesten in het kerkelijk jaar. Maar is het voor ons echt een feest?   Veel christenen zitten er een beetje mee, want je kunt je er bijna niets bij voorstellen. Geen kind in de kribbe, geen kruis, geen opstanding, alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest. 

Maar al kun je bijna geen voorstelling van maken, is Pinksteren toch zo’n geweldig belangrijk feest voor de Gemeente van Christus…

“…wij horen hen in onze taal  over de grote werken van God spreken”     Hand. 2:11

Wat is dan Pinksteren?

Alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest? Nee veel meer! De uitstorting van de Heilige Geest is de vervulling van de oudtestamentische belofte over het komen van de Geest in de eindtijd. In het Oude Testament werd de Geest alleen aan een enkeling gegeven, voor het vervullen van een specifieke taak. Maar op de Pinksterdag gaat het gebed van Mozes in Numeri 11:29 in vervulling: allen werden vervuld en profeteerden. Op die Pinksterdag werd de Gemeente geboren, en ontving de Gemeente zijn roeping.

Over die roeping zijn in de loop van de eeuwen heel wat misverstanden geweest. Sommigen dachten dat nu heidenen en joden met geweld tot bekering tot het christendom gebracht moesten worden. Anderen dachten dat er nu een grote, machtige, hiërarchische organisatie opgebouwd moest worden om die roeping te vervullen. Velen waren weer meer met organisatie, gebouwen, financiën, macht en eer bezig dan met hun roeping.

Die roeping had de Here Jezus, het Hoofd van de Gemeente, zo eenvoudig weergegeven: “u zult Mijn getuigen zijn”. Dat is niet een opdracht om hard te werken maar het gaat meer om wie we zijn. Wij zijn hier op aarde Zijn getuigen in wie wij zijn, hoe wij leven, handelen en spreken. Daarin moet blijken wie Hij, de Here Jezus Christus, is. Dat is dan ons getuigenis.

Op deze eerste Pinksterdag werden mensen ingeschakeld in het plan van God in de eindtijd. Daarvoor is eerst bekering en wedergeboorte nodig, ook als we traditioneel christelijk zijn opgevoed. Vervolgens geeft God ons dan direct Zijn Geest in ons leven. Die Geest geeft kracht om Hem te dienen in de praktijk van ons dagelijks leven. Dat heeft de wereld zo nodig. Zo gaan we Gods grote daden verkondigen. Alleen volkomen overgave aan Hem, en aan Zijn wil, maakt ons geschikt voor die roeping.

Bekering is niet een eenmalige wilsbeslissing maar een voortdurende totale overgave aan God. Zodat wij door ons leven Zijn grote daden verkondigen. Dat is ook het doel van de RBT.

Kent u John Nelson Darby..? (1)

John Nelson Darby, genoemd naar familievriend en beroemd Brits admiraal Lord Nelson, was geboren in Londen, uit Ierse ouders, op 18 november 1800. Op 18-jarige leeftijd, in het jaar 1819, studeerde hij af aan het Trinity College in Dublin.

In die tijd, aan het begin van de  negentiende eeuw kwam er steeds meer aandacht voor de Bijbelse profetieën, en de uitleg daarvan. Leiders in deze beweging waren Lewis Way en Edward Irving, een presbyteriaan, die later de apostolische kerk stichtte.  John Nelson Darby hoorde daar ook bij, hij is de oprichter van de Plymouth Brethren, of de Vergadering van Gelovigen, zoals zij in Nederland heten. Zij geloofden in de oprichting van het duizendjarig vrederijk, met daaraan voorafgaand de grote verdrukking en de rapture, de opname van de gemeente. Dit komt ook overeen met de visie van veel Baptistengemeentes in ons land.

John Nelson Darby, werd door  velen als briljant omschreven . Hij had de juiste opleiding, connecties en familierelaties en was daarom praktisch van succes verzekerd. Maar binnen een jaar ging in het leven van de succesvolle jurist het roer om; hij zocht spirituele verdieping en in 1825 werd hij ingezegend als diaken in de Kerk van Engeland. Het jaar erop werd hij tot priester gekozen en kreeg een kleine gemeente in Ierland. Verteld wordt dat hij dag en nacht voor zijn kleine parochie werkte en veel aandacht en tijd schonk aan de, meestal zeer arme, landarbeiders en gemeenteleden. Daarnaast is ook bekend dat hij het overgrote deel van zijn eigen inkomen afstond aan onderwijs (voor de jeugd) en lokale charitatieve instellingen.

Darby raakte echter steeds meer overtuigd van het feit dat de kerk ernstige problemen kende. Tijd om goed na te denken over alles had hij niet, omdat hij in beslag genomen werd door zijn arbeid voor de parochie. Op een zeker moment echter kreeg hij een ongeluk; hij werd van zijn paard geworpen en kwam langdurig in het ziekenhuis in Dublin terecht. Daar had hij tijd om te denken.. Hij zegt hier zelf over: “Tijdens mijn eenzame periode, kwamen er conflicterende gedachten naar boven [..] Ik had altijd de de Bijbel beschouwd als het Woord van God … aandachtig lezen van de Handelingen gaf mij een praktisch beeld van de vroege kerk; dit liet mij duidelijk zien dat er een groot contrast was met de huidige toestand van de kerk; maar ondanks dat hield God nog altijd van deze kerk”

Diensten & Activiteiten in juni

We kunnen dankbaar zijn dat onze overheid door haar besluiten en acties de corona-crisis wat meer onder controle lijkt te hebben. Nu is de tijd gekomen dat allerlei maatregelen weer langzaam wat afgezwakt worden, mits er geen opleving van het virus ontstaat. Zo mogen mensen weer wat meer naar buiten en ook met wat meer personen bij elkaar komen.

Het is jammer, en zorgelijk, dat onze overheid de kerken bijna nooit als een belangrijke groep noemt bij haar besluiten. Tenslotte zitten er nog steeds meer mensen op zondag in de kerk dan in het voetbalstadion.

Vanuit sommige kerkelijke kringen en organisaties is er steeds meer druk om een versoepeling van de regels voor kerkelijke samenkomsten zodat er weer gewone zondagse diensten kunnen worden gehouden. Dit verlangen is zeer begrijpelijk en zeker ook de Bijbelse opdracht. De huidige situatie waarbij diensten via livestream of youtube worden uitgezonden is een goede oplossing, maar mag nooit de normale situatie worden. De Gemeente komt fysiek bij elkaar om de Bijbel te lezen, om het Heilig Avondmaal te vieren, en om te bidden en te zingen tot eer van onze God. Daar streven wij ook naar, daar moeten we weer naar terug.

Gezien het karakter, de samenstelling en de accommodatie van onze gemeente zal dit op korte termijn nog niet lukken. Het is mooi dat het opnemen en uitzenden van diensten via youtube steeds beter gaat. In het begin waren er wat technische problemen maar die zijn of worden allemaal opgelost. We zijn blij dat er bekwame mensen zijn die zich daar mee bezig willen houden. 

Op de RBT website staat een “link” waar u op kunt klikken om de recente of eerder opgenomen diensten te zien.  En via youtube zijn de diensten ook bereikbaar onder ‘ rb twente ‘

Als RBT houden wij ons, bij het opnemen van onze diensten, altijd strikt aan de door de overheid opgelegde en geadviseerde maat-regelen. Wij houden dus altijd 1,5 meter afstand van elkaar, wij schudden geen handen en wassen of ontsmetten onze handen voor en na de dienst, wie kucht of hoest of verkouden is blijft thuis.

Wij leggen ook geen huisbezoeken af bij mensen tenzij daar een zeer dringende reden voor is.

Onderstaand het programma van deze maand.

Er wordt iedere zondag een eredienst vanuit het gebouw “de Borgh” opgenomen, die dan vanaf zondagmiddag online te zien is.  (Zie EREDIENST ONLINE) 

  • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker 
  • Wij lezen vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking.
  • Op 7 juni hebben we als gastspreker Theo Niemeijer

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn