Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 82

maart 2021

De Kracht van God

Over de opstanding van Christus wordt nogal verschillend gedacht.                           Zo rond Pasen vind je in allerlei kranten en bladen weer heel veel verschillende meningen. Sommigen menen dat dit alleen maar een gedachtenspinsel van enkele van Zijn volgelingen was. Zij zouden zo verdrietig over zijn sterven geweest zijn, dat zij de opstanding maar bedacht hebben. Anderen geloven onverkort wat de Bijbel hierover schrijft. Misschien is het goed om eens te zien wat de boodschap van de Bijbel over de opstanding van Christus dan is. En wat dan de betekenis voor ons, mensen, is…

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft… ”  Matt. 28:6 a

PASEN: Hoe belangrijk is de opstanding van Christus?

Pasen bewijst...

… dat Jezus de Zoon van God is.                                                                                                De opstanding van Jezus was hét bewijs dat Hij de waarheid sprak over Zichzelf. Het sluit volledig uit dat Jezus heeft gelogen of dat Hij misleid was. Door de opstanding bevestigde God dat Jezus inderdaad is wie Hij beweerde te zijn: de Zoon van God. (Romeinen 1 vers 4)

…dat het offer van Jezus aanvaard is door de Vader.                                          Jezus is opgewekt om onze rechtvaardiging. Omdat Jezus opstond uit de dood weten we dat het offer dat Hij gebracht heeft door God aanvaard is. En we weten daardoor ook dat God ons gerechtvaardigd heeft. Want zonder de acceptatie van het offer van Zijn Zoon had God ons niet kunnen rechtvaardigen. Als Jezus niet was opgestaan zouden we nog steeds in onze zonden zijn. (Romeinen 4:24,25; 1 Korinthe 15:17-18)

.. .de waarheid van Zijn boodschap.                                                                                           De opstanding van Jezus bewees dat Hij de waarheid sprak. In de eerste plaats was het een bevestiging voor de Joden.

Het is echter ook voor ons, heidenen, een bevestiging. In de evangeliën lezen we dat de Joden Jezus om een teken vroegen. Ze wilden onomstotelijk bewijs dat Hij werkelijk door God gezonden was. Maar dat bewijs hadden ze al overvloedig gekregen, want Jezus deed vele wonderen en tekenen. Jezus genas en bevrijdde talloze mensen. Hij had zelfs enkele mensen uit de dood opgewekt. Jezus was dan ook verontwaardigd over hun ongeloof.

Maar toch kondigde Hij hen nog een teken aan. Een groter teken dan alle tekenen die Hij daarvoor gedaan had. Het teken dat Hij aankondigde was Zijn dood en opstanding.

Jezus noemde dit teken, het teken van Jona (Mattheus 12:38-41; Mattheus 16:1-4). Zoals Jona drie dagen “dood” was in de buik van de vis en daarna weer tot “leven” kwam nadat Hij uitgespuwd werd door de vis. Zo zou ook Jezus drie dagen in de buik van de dood zijn en daarna levend uit de buik van de dood te voorschijn komen.

Dit teken zou het ultieme bewijs zijn dat Hij namens God gesproken had. En dat dus alles wat Hij gezegd had de waarheid was. Hij was inderdaad de Zoon van God, zoals Hij beweerde. Hij was inderdaad uit de hemel neergedaald om de mensen God te openbaren. En het allerbelangrijkste: Hij was inderdaad door God gezonden om te sterven voor de zonden!

.

Pasen  is de overwinning over de dood.  Als christenen brengen wij het evangelie van Jezus en de opstanding. Jezus heeft de dood tenietgedaan. Hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. We verkondigen in Hem de overwinning over de dood. Door Zijn opstanding is de overwinning die Hij aan het kruis behaald heeft over de dood zichtbaar geworden. Zijn opstanding is het begin van de opstanding uit de doden. Jezus was de eerste die opstond, wij zullen straks volgen. (1 Korinthe 15:54,55; 2 Timotheüs 1:10)

Zijn opstanding uit de dood is de garantie voor onze opstanding uit de dood.              Omdat Jezus uit de dood is opgestaan weten we zeker dat ook wij straks uit de dood op zullen staan. Jezus opstanding was de eersteling van de oogst, onze opstanding is de volle oogst die nog gaat komen (Romeinen 8:11; 2 Korinthe 4:14; 1 Thessalonicenzen 4:14; 1 Korinthe 15:20-23).

De opstanding van Jezus was een demonstratie van Gods kracht.                                                         De opstanding van Jezus is één van de meest geweldige demonstraties van Gods kracht. God is almachtig, Zijn macht is zelfs groter dan de dood! Deze geweldige kracht van God, die Jezus uit de dood deed opstaan, is ook beschikbaar voor ons die geloven. Deze alles overtreffende kracht van God werkt in ons. Sta daar eens bij stil! Welke zwakheid er ook is in je leven, de kracht van God die in je werkt is groter.

Daarom kon Paulus zeggen: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.” (Efeze 1:19,20; Filippenzen 4:13)

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. (1 Joh. 4:9)

RBT erediensten in april

U kunt zich aanmelden  voor de dienst via het inschrijfformulier op de website. (Zie “Welkom”) Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is. Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

  • Op zondag 4 april vieren wij Pasen   
  • Op Goede Vrijdag 2 april  om 17.u.   Wij gedenken dan het lijden en sterven van Christus. 

Gastspreker in april is:

25 april Theo Niemeijer

Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

  • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw handen reinigen, daarvoor staat een reinigingsmiddel bij de ingang
  • De garderobe mag niet gebruikt worden dus graag uw jas meenemen in de kerkzaal                                               
  • Van de erediensten wordt iedere zondag een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website
  • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst                                                       
  • Ook houden we voorlopig nog geen gezamenlijk Heilig Avondmaal

Bijbelstudiebijeenkomsten Goor & Borne

De bijeenkomsten zijn i.v.m. Corona gestopt. Zodra dit weer mogelijk is, starten deze weer. Wij hopen dat dit na de zomer mogelijk is.

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

let op nieuwe nummer i.v.m. verhuizing!

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn