Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 75

september 2020

Geloof niet elke geest...!

Nu steeds meer vermeende zekerheden voor veel
mensen wegvallen, staan er allerlei “profeten” op
die het allemaal verklaren.

We horen o.a. van complottheorieën die achter de huidige coronacrisis zouden zitten. Complotdenkers
geloven dat er een samenzwering bestaat tussen
een groep, of een macht, die achter de schermen
aan de touwtjes trekt, en de media die de waarheid bewust verzwijgen. Zelfs regeringsleiders van machtige landen verspreiden deze theorieën.

Ook in kerkelijke kringen gaan allerlei theorieën
rond over de profetische betekenis van de huidige
crisis. Maar wat moeten we nu geloven?

Wat is vals en wat is echt?…

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan”   1 Joh. 4:1

We weten in ieder geval dat we als gelovigen niet zo maar van alles moeten geloven maar dat wij worden opgeroepen de geesten te “beproeven”. Wij moeten dus onderzoeken welke geesten er achter zitten, of dit waarheid is of niet. Waarom is dat zo belangrijk..? Omdat er veel valse profeten in de wereld zijn, zegt Petrus. (zie ook Matth. 24:11,24 en 2 Petrus 2:1) Die valse profeten bevinden zich blijkbaar zelfs onder hen die over Jezus spreken, dus ook binnen de kerken kunnen we deze tegen komen. 

Valse profeten zijn niet altijd gemakkelijk te herkennen. Soms beseffen mensen niet eens dat zij zo’n valse profeet zijn. In dat geval mogen wij hen in liefde, met de Bijbel, helpen om dat te ontdekken, zodat zij zich tot Christus bekeren.

Het beproeven van de geest of Geest begint bij onszelf. De vraag aan ons is welke geest woont en werkt in ons eigen hart? Is dat de geest die niet uit God is (vs.2) dat is de geest van de wereld? (Petrus noemt dat de antichrist die nu al in de wereld is (vs.3))  Of leeft de Heilige Geest van God in ons? Maar hoe kun je dat weten?

Nou, dat is heel eenvoudig, zegt Petrus. De geest die de Here Jezus Christus niet belijdt als Zoon van God en als Zaligmaker, die kan nooit van God komen! (vs.3).
Het tegenovergestelde is ook waar. De mens, de Geest, die werkelijk gelooft en belijdt dat Jezus Christus Heer is, kan dat alleen maar doen door de Heilige Geest van God die in hem woont.

De kernvraag is dus voor u en mij, en voor al die moderne profeten: wie is Jezus Christus voor u, voor hen? De wegen naar waarheid of leugen scheiden bij Hem.

Johannes 16:13 “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen”.

Wie door geloof die Heilige Geest heeft ontvangen, die heeft een Leidsman die hem de weg wijst, en leert wat waarheid is. Als er iets is wat we nodig hebben in deze tijd dan is dat WAARHEID. Laten we niet luisteren naar de leugen van deze wereld en zijn profeten, maar naar de waarheid die alleen in Christus is (Joh.14:6,17). Hij is WAARHEID in een wereld vol leugen en bedrog. Hij is ook HET LEVEN. Wie in geloof tot Hem komt, die ontvangt het eeuwige leven, die ontvangt ook Zijn Heilige
Geest, die gaat de toekomstige dingen zien. Die heeft een heerlijke toekomst..!

Kent u John Darby..? (3)

Darby was geen makkelijk persoon in de omgang, zo stellen velen. Hij gaf niet om de ‘wereldse geneugten’, had strenge principes – ook voor zichzelf. Er doen veel anekdotes de ronde over hem, vooral over het feit dat hij bewust zéér eenvoudig, op het randje van armoedig, gekleed ging. Eén van de verhalen is dat eens, toen hij sliep, zijn vrienden zijn compleet versleten kleding omwisselden voor nieuwe omdat hij weigerde nieuwe kleding te kopen.

Hij word beschreven als vriendelijk, nederig, toegewijd en genereus – vooral richting de armen kende zijn vrijgevigheid geen grens. Hij verweet de rijken, waaruit hij zelf kwam, dat zij wel gelovig wilden worden, maar niets van hun status, luxe en weelde wilden inleveren.

Opmerkelijk dus dat, ondanks zijn harde kritiek op de betere kringen, bijvoorbeeld in Nederland met name binnen de betere kringen zijn gedachtengoed veel ingang vond!

 


Ondanks het feit dat zijn vriendelijke karakter en geduld met de geestelijk minder ontwikkelde mensen en de armen dus alom geroemd werd waren er toch gaandeweg steeds meer mensen die in conflict kwamen met Darby. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat hij (a) géén geduld kon hebben met, of kon opbrengen voor, “goed
ontwikkelde mensen” die in zijn ogen geen ernst maakten met het evangelie en toewijding aan Christus maar (b) bovenal ergerde hij zich over bewuste dwaling of “weekhartigheid” in fundamentele kwesties.

Hoewel het bekend is dat hij er absoluut niet van hield ruzie te maken en controverse niet zocht is het tevens zo dat hij -wanneer het op principiële zaken aankwam- “om de vrede te bewaren” conflicten niet uit de weg ging maar blééf staan op de waarheid. Door dit alles kreeg Darby de reputatie “niet gemakkelijk” te zijn. Maar het waren vooral zijn tegenstanders die hem in een kwaad daglicht stelden. Zij die door hem werden gewezen op hun ongeestelijke gedrag en on-Bijbelse stijl van leven.

RBT erediensten in september

Het is bijzonder dat wij nog steeds onze zondagse erediensten in gebouw de Borgh in GOOR mogen houden.

Ieder zondag zitten we rond de maximale bezettingsgraad waarbij wij ons nog kunnen houden aan de regels van samenkomsten. Ook de nieuwe aansporingen van de overheid hoeven voor ons op dit moment geen belemmering te zijn.

Het is wel jammer dat we nog steeds geen diensten in het verpleeghuis kunnen houden, en dat ook de Bijbelstudiebijeenkomsten nog geen
doorgang kunnen vinden, omdat wij in een huiskamer nooit de gewenste afstand kunnen houden.

We mogen wel dankbaar zijn voor de diensten. Van de diensten worden geen video opnames meer gemaakt, er is wel een geluidsopname, die staat dan op onze website.

Onderstaand het programma van deze maand.

Er wordt iedere zondag een eredienst gehouden in gebouw “de Borgh” 

  • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker 
  • Wij lezen vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking
  • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst
  • Ook houden we voorlopig nog geen Heilig Avondmaal
  • Op 13 september hebben we als gastspreker Arnold Wagenmakers
  • Op 9 augustus  hebben we als gastspreker Frank Spee
  • Op 23 augustus hebben we als gastspreker Wim Abrahamse

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn