Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 81

maart 2021

Leef Door Hem!

De schrijver van de brief van  Judas stelt zich voor als ‘Judas, een broer van Jakobus’. Ze waren beiden halfbroers van Jezus. Judas noemt zich hier echter een dienstknecht van Jezus Christus.

Zijn brief is gericht aan gelovigen, dus aan de Gemeente. Judas doet in deze brief een dringend beroep op de gelovigen om toch echt vast te houden aan het Evangelie zoals het hun gepredikt is. Want er zijn in de gemeente mensen binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven…

” Houd vast aan Gods liefde..”  Judas 1:21a NBV

Maar waarom was dat nodig?  Omdat er zijn in de gemeente mensen binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Zij zien Gods genade als een vrijbrief om maar te kunnen zondigen. Zij noemen zich wel christen, maar willen zich niet aan het gezag van Christus onderwerpen. Zij willen zelf het gezag over hun eigen leven houden, en gewoon doen wat zij willen, zonder zich van het Woord van God of van Christus iets aan te trekken.

Het is gemakkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan, vasthouden aan de liefde van God?  Graag wil ik u dan eerst wijzen op wat in vers 1 van deze brief staat: “aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard”. In dat vers gaat het niet om wat wij moeten doen, maar om wat God en wat Jezus Christus doet.  In vers 21 gaat het echter wel om wat wij moeten doen. Wij moeten onszelf in de liefde van God bewaren, zegt een andere vertaling. Dus, wij zijn geheiligd en worden veilig bewaard, beschermd, door Jezus Christus, en daar moeten wij ons aan vasthouden.

De liefde van God hoeven wij niet op te wekken, die is onveranderlijk en die liefde is op ons gericht. God heeft ons lief. Wij mogen leven in het besef van Gods liefde en dus niet zo leven dat we het bewustzijn van Gods liefde kwijtraken. Daarvoor is nodig dat we overtuigd zijn van de liefde van God voor ons. Dat heet bekering.

God heeft Zijn liefde geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus. Als wij vasthouden aan Hem, dan bemerken wij die liefde, Hij is immers Liefde. Open toch uw hart voor Hem en Zijn liefde, en houd daar dan vervolgens aan vast.

Wat men in deze wereld daar ook van zegt. Wat er ook gebeurt, hou vast aan Hem en Zijn liefde. Leef door Hem!

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”. (1 Joh. 4:9)

De kracht van het gebed!...

Aan Spurgeon werd eens gevraagd of hij zijn gedachten ook veranderd had wat betreft het effect dat bidden heeft.

“Alleen” zo zei hij “in deze zin dat mijn geloof erin steeds sterker geworden is”.  Het is niet alleen een zaak van geloof alleen, maar ook van dagelijkse ervaring. Ik maak dagelijks de meest merkwaardige verhoringen van mijn gebed mee. Ik kan aan de waarde van het gebed net zo min twijfelen als aan de wet van de zwaartekracht. Kijk naar mijn weeshuis. Om het gaande te houden heb ik 10.000 pond per jaar nodig. Slechts 1400 pond krijg ik aan vaste bijdragen, de andere 8600 pond krijg ik als verhoring op mijn gebed. Ik weet niet wat ik per dag zal ontvangen , maar ik vraag er God om en het komt”. 

Meer nog dan Spurgeon had George Müller gebed nodig voor zijn vele weeshuizen. God heeft het geloof van Spurgeon en Müller nooit beschaamd maar gezorgd dat deze weeshuizen door vrijwillige giften in stand gehouden konden worden.

Misschien onderschatten wij de kracht van gebed in onze tijd wel. Vooral de gebedsverhoring over de kleinen dingen in ons leven gaan we al snel gewoon vinden. Misschien bent u niet zo’n gebedsheld als Spurgeon en Müller. Maar zien we niet dagelijks de trouw van God in ons leven?

We zijn er zo aan gewend dat we eten, drinken, onderdak enz. ontvangen dat we het niet meer zien als verhoring van het gebed aan tafel of aan het begin van de dag. Er moeten soms eerst moeilijkheden in ons leven plaatsvinden, voor we ons intensief met gebed gaan bezig houden. Als Hij dan uitkomst geeft, merken we pas dat bidden helpt.

Hoe is het met ons gebedsleven?  Velen weten niet goed hoe ze daar mee om moeten gaan. Anderen denken dat bidden een gave is voor sommige zeer bekwame christenen, zij laten dat dan ook maar aan hen over. Of zij denken dat een gebed lang moet zijn, met heel veel geestelijke uitdrukkingen. Dat alles is niet zo.

Bidden is gewoon aan God vertellen wat leeft in je hart, waar je mee zit, of waar je blij of verdrietig om bent. En bidden is vooral danken voor Hij gegeven heeft. Dat mag in gewone taal, net zoals je spreek met een ander. Dat mag innerlijk of ook hardop.

Wie dat zo oprecht en eerlijk doet, die heeft de zekerheid dat God luistert en vervolgens handelt. Hij weegt onze gebeden, Hij onderzoekt of wat wij vragen wel goed voor ons is, Hij kijkt of het past in Zijn plan. Vervolgens gaat Hij met onze gebeden aan de slag. Soms geeft Hij dan wat we vragen, soms geeft Hij meer of beter dan wij vragen!

RBT erediensten in februari

U kunt zich aanmelden  voor de dienst via het inschrijfformulier op de website. (Zie “Welkom”) Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is. Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker
 • In februari is er iedere zondag eredienst..!

Gastsprekers in februari zijn:

 • 7 feb Matthijs van der Linden
 • 21 feb Frank Spee

Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

 • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw
  handen reinigen, daarvoor staat een
  reinigingsmiddel bij de ingang
 • De garderobe mag niet gebruikt worden dus
  graag uw jas meenemen in de kerkzaal
 • Van de erediensten wordt iedere zondag een
  geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren
  via ons website
 • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst.
 • Ook houden we voorlopig nog geen gezamenlijk Heilig Avondmaal

Bijbelstudiebijeenkomsten

De Bijbelstudiebijeenkomsten in Goor en Borne zijn, i.v.m. corona, gestopt. Zodra dit weer mogelijk is, starten deze weer. Wij hopen dat dit na de zomer weer mogelijk is.

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

let op nieuwe nummer i.v.m. verhuizing!

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn