Nieuwsbrief

Jaargang 8 nummer 88

december 2021

" Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven... "

De geboorte van de Here Jezus is in onze tijd wel heel sterk geromantiseerd.  In de loop van de eeuwen zijn er allerlei zaken bij gehaald die we in het oorspronkelijke verslag in de Bijbel helemaal niet terug vinden. Zelfs de datum waarop we Kerst vieren is historisch onjuist. 

Dat is op zich niet zo erg als we de ware betekenis van Zijn geboorte maar niet uit het oog verliezen…

Wat is dan de betekenis van Kerst?

Gods Zoon werd als Kind geboren op aarde. Dat was geen onverwachte gebeurtenis! Al eeuwen lang hadden de profeten van Israël dit verkondigd. Zelfs de plaats en de omstandigheden van Zijn geboorte waren bekend. Zeker de geestelijk leiders van Israël hadden dit moeten weten maar geleerde mannen uit een ander land kwamen Hem zoeken en vereren. 

De menswording van Christus voor God de Vader en Christus Zijn Zoon is niet echt een feest zoals ons Kerstfeest. De Vader verloor daarmee Zijn Zoon en de Zoon was niet echt welkom op deze aarde. 

Ook werd de Zoon werd vanaf het begin opgejaagd en met de dood bedreigd. Mensen en machten hebben er alles aan gedaan om Zijn komst en Zijn missie op aarde te verhinderen.

Maar zij hadden niet gerekend met het plan van God dat al eeuwen lang vast lag. Want Zijn komst op aarde had alles te maken met het verlossingsplan dat God had voor de mens die in zonde gevallen was.

In de Kerstnacht  zongen de engelen : ‘Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’ (Lukas 2:14). 

Met die ‘Kerst’ liet God zien dat Hij ‘in mensen een welbehagen’ heeft!  Tegenwoordig zouden we gewoon zegen dat God van mensen houdt. (Johannes 3:16).

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen ! Titus 2:11

Maar het uiteindelijke doel van Zijn geboorte was om te gaan naar het kruis van Golgotha en daar te sterven voor onze zonden. Hij werd geboren om voor ons te sterven.

Hij stierf om bevrijding, verlossing en zaligheid te kunnen aanbieden aan mensen die dat niet verdiend hadden en die verloren waren in de zonde. Hij stierf om mensen te kunnen verlossen uit hun verloren toestand.

De Heere Jezus wil ook u en jou graag uit die verloren situatie redden waarin we als mensen van nature zitten. Totdat God in je leven komt. Totdat je het heil dat de HERE je aanbiedt, aanneemt.

In de persoon van Jezus wordt het heil als het ware tot aan onze voordeur gebracht. Maar … het blijkt dat niet iedereen er ‘gebruik’ van wil maken. Dat is een eigen keus.

Heeft u die keuze al gemaakt?  God dringt ons het heil dat in Zijn Zoon gekomen is niet op.  Hij is verschenen en biedt het aan.                                         AAN ALLE MENSEN, OOK AAN U/JOU

Wie zou zo’n aanbod kunnen af slaan..?

RBT erediensten in december

We zijn blij en dankbaar dat het mogelijk is om de zondagse erediensten in gebouw de Borgh door te laten gaan, met inachtneming van de corona regels.

Het koffiedrinken na de dienst hebben we wel stop moeten zetten. Ook kunnen we geen Heilig Avondmaal houden.  Verder zullen er rond de kerst geen extra bijeenkomsten of activiteiten, buiten de reguliere diensten om, zijn.

De Bijbelstudiebijeenkomsten zijn voorlopig ook stop gezet. Zodra dit weer mogelijk en verantwoord is zullen we hier weer mee verder gaan.

 • Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor.

  Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

  • zondag 5 dec Kees van Kralingen
  • zondag 12 dec  ds. Jan Bakker
  • zondag 19 dec Wim Abrahamse
  • zaterdag  25 dec  ds. Jan Bakker (Kerst)
  • zondag  26 dec  Roelof Weerstand
  • De oudejaarsdienst, met een terugblik en een blik vooruit, is op vrijdag 31 dec om 17:00 u. o.l.v. ds Jan Bakker

Er worden iedere zondag een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via de website 

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn