Nieuwsbrief

Jaargang 6 nummer 64

November 2019

“Welkom In Het Gezin van God!” 

Wie in de Here Jezus Christus gelooft, heeft de belangrijke beslissingen genomen, die een mens in zijn leven nemen kan. Deze beslissing heeft grote invloed op het hele aardse leven, maar ook op de situatie daarna, op het leven na de dood.

God, de Vader, geeft eeuwig leven aan wie tijdens het aardse leven gelooft in Jezus Christus, en in Zijn verlossingswerk. Jezus noemt dat “opnieuw geboren worden”  (Joh.3:7)….

"Wie in Mij Gelooft Heeft Eeuwig Leven"
(Joh.6:47)

Door onze lichamelijke geboorte gingen we deel uitmaken van een gezin. Door onze geestelijke geboorte (geloof) worden we kinderen van God en daarmee ook leden van het gezin van God. Natuurlijk zijn er ook in dit gezin mensen van verschillende karakters en leeftijden.  Sommige leden zijn meer volwassen in hun geloof dan anderen. Ook zijn er in het gezin van God mensen samen van verschillende afkomst en maatschappelijke positie. Voor hen allen geldt: “aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft… “(Rom. 15: 7).  Iedere plaatselijke gemeente (kerk) bestaat uit mensen, die geen van allen volmaakt zijn. Daarom is ook de Gemeente niet volmaakt. Als u een perfecte gemeente zoekt, zult u die zeker niet vinden.

Wanneer iemand tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus komt, begint er een totaal nieuw leven, alsof hij voor de tweede keer geboren wordt. De Heer Jezus Christus komt in ons wonen in de persoon van de Heilige Geest. Hij staat steeds klaar om ons te leiden en te helpen, zodat we steeds meer op de Here Jezus gaan lijken.

De mens die tot geloof in Christus komt, ontvangt niet alleen direct het eeuwige leven, maar ontvangt tegelijkertijd de Heilige Geest als een geschenk van God. (Ef.1:13). Deze Geest is vanaf dat moment een voortdurende, trouwe begeleider in het leven. Hij zal de gelovige onderwijzen en herinneren aan de woorden van de Here Jezus. De Heilige Geest wil uw hele leven vullen en in beslag nemen.  Als u Hem daartoe de ruimte geeft.

De belangrijkste vraag in ons leven is: behoort u al tot het gezin van God? Bent u al opnieuw geboren? Dat is noodzakelijk om tot het gezin van God te kunnen behoren en om recht te hebben op de erfenis (Rom.8:17).

Dat kan door eenvoudig in Hem te geloven. Door dat in gebed tegen Hem uit te spreken. Dan komt er nieuw eeuwig leven in u. En dan komt ook de hulp van de Heilige Geest in het leven hier op aarde.

Wilt u hier meer over weten, bezoek dan onze erediensten en Bijbelstudiebijeenkomsten.

"1e Ontmoeting... "

Vervolging in China neemt sterk toe!

Het aantal christenen dat in China vanwege het geloof wordt vervolgd is in 2018 gegroeid van 223.200 duizend tot 1 miljoen geregistreerde gevallen.  Dit meldt China Aid, een partnerorganisatie van SDOK, in zijn jaarrapport. Dat de overheid christenen meer en meer onder druk zet, heeft te maken met de anti-christelijke agenda van president Xi Jingping.

Vanwege de nieuwe godsdienstwet mogen minderjarigen, studenten, ambtenaren, militairen en leden van de Communistische Partij geen enkel kerkgebouw meer bezoeken. Naleving van de regels wordt streng gecontroleerd. Afgelopen jaar werden er vijfduizend christenen gearresteerd, een toename van 35 procent vergeleken met het jaar 2017. Van deze groep van vijfduizend zijn 500 christenen ook daadwerkelijk veroordeeld.

Het aantal christenen in China groeit naar schatting met meer dan tien procent per jaar. In 1980 waren er ongeveer drie miljoen christenen, in 2010 zo’n 58 miljoen en nu naar schatting 97 miljoen (bronnen: Purdue University, Pew Research).

 

SDOK-woordvoerder Richard Groenenboom is bezorgd over de situatie voor christenen in China. “We krijgen berichten dat zelfs voorgangers van de door de overheid erkende staatskerk tijdens de preek van de kansel worden gehaald en opgepakt. Dit gebeurt wanneer je bijvoorbeeld zegt dat je alleen door Jezus Christus gered kunt worden. De overheid geeft ook beloningen voor het aangeven van christenen bij de politie. Voor een ‘gewone’ christen staat een prijs van bijna negenhonderd euro. Het aangeven van een ondergrondse-huiskerkleider levert een bedrag van bijna negenduizend euro op.’’


Volgens Groenenboom hebben de ontwikkelingen van de afgelopen jaren te maken met de anti- christelijke agenda van president Xi Jingping: ‘Hij ziet de sterke groei van het christendom in China als een grote bedreiging voor zijn communistische partij en probeert dit met zijn repressieve beleid te stoppen.” Volgens het rapport van China Aid probeert de regering om de opvatting van christenen te laten verschuiven van ‘Dien de Heere’ en ‘volg de Heere’ naar  ‘Dien de partij’ en ‘volg de partij’.

Zie ook www.sdok.nl

Activiteiten

RBT Bijbelstudiebijeenkomsten :

RBT kring 1 in Borne:
op dinsdagavond 5 + 19 nov. om 19.30 u.
RBT kring 2 in Goor:
op woensdagmorgen 6 + 20 nov. om 9.30
RBT kring 3 in Goor:
op woensdagavond 6 + 20 nov. om 19.30

 

 

Diensten in verpleeghuis “De Wheehof”

Op vrijdag 1,15 & 29 november  is er om 15.30 u. een korte dienst voor de bewoners, vrijwilligers en hun gasten in het verpleeghuis “De Wheehof” in Goor.

Diensten

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471CT in GOOR. 
Op iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker 

  • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking.
  • Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een nadere kennis-making of een gesprek en natuurlijk is er koffie, thee of limonade
  • Voor de kleintjes is er een kinder-programma

Op zondag 3 november houden wij het Heilig Avondmaal. Ieder die Jezus Christus kent als zijn persoonlijke Zaligmaker is welkom om hieraan deel te nemen

In de eredienst van zondag 17 november is Frank Spee de gastspreker

COLOFON

Het bankrekeningnummer van de RBT is:
NL69 RABO 0300 0785 95 ten name van
Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!   Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn