Nieuwsbrief

februari 2023

Dankbaarheid

                                     

                                         En laat de vrede van God heersen in uw harten…en wees dankbaar!

(Kol 3:15 )

Terug naar het begin…  

Op zondag 2 november 2014 zijn we als Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) begonnen met het houden van erediensten in gebouw “de Klokkenkamp” in Goor.

Vanaf december 2016 zijn we “verhuisd” naar gebouw “de Borgh” in Goor. We zijn de directie en medewerkers van de “Vredehof” zeer dankbaar voor hun mede-werking daarbij, en dat wij deze prachtige locatie mochten gebruiken.

Vanaf het begin zijn we ook gestart met Bijbelstudie- groepen aan huis. De deelnemers  zijn zeer trouw en komen ook van buiten onze gemeente.

De diensten die wij al vanaf 2002 bij het verpleeghuis “Scherpenzeel” en later bij verpleeghuis “de Wheehof” in Goor hielden, konden, met een onderbreking vanwege COVID19, ook al die jaren gewoon doorgaan.

Maar vanaf maart 2023 zal er een verandering komen …

De erediensten op de zondagmorgen in “de Borgh” in Goor komen vanaf maart 2023 komen te vervallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we er niet in zijn geslaagd om te komen tot een vaste Bijbelse bestuursvorm voor een kerkelijke gemeente

Dit betekent niet dat het geestelijk werk, waar we toe geroepen zijn, zal stoppen!  De wekelijkse Bijbelstudiebijeenkomsten  aan huis, en ook de diensten op vrijdagmiddag bij het verpleeghuis in Goor zullen voor onbepaalde tijd door gaan. Ook de pastorale zorg voor al onze huidige gemeenteleden zal gewoon door gaan.

In de praktijk betekent dit dat wij als een Bijbelstudie/evangelisatie groep, of als een huisgemeente, verder zullen gaan.  We gaan dus terug naar de vorm en situatie waarin onze gemeente zijn oorsprong vond aan het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Het begon toen met Bijbelstudie, evangelisatie, kinderwerk, jeugdwerk en koffiebarwerk in Goor. Eerst werden de bijeenkomsten aan huis gehouden in een woonkamer, toen in een gehuurde zaal, later kwam er een eigen gebouw.

Paulus zegt in Fil.4 vers 11 dat we “tevreden moeten zijn met de omstandigheden waarin we verkeren”. Tevreden zijn we zeker, en ook zeer dankbaar voor alle zegeningen die de HERE ons in de afgelopen meer dan 8 jaren heeft gegeven. Het evangelie mocht in al zijn rijkdom steeds zuiver verkondigd worden. We zijn daarvoor ook alle gastsprekers, die daaraan meegewerkt hebben, zeer dankbaar. Ook zijn we dankbaar dat alle taken in het gemeentewerk altijd als vanzelfsprekend prima zijn ingevuld. Er was in al die jaren een groot geloof, merkbare onderlinge liefde, en besef van verantwoordelijkheid. Mensen kwamen tot geloof, of tot verdieping van geloof. Er zijn enkelen gedoopt, er is zelfs een huwelijk gesloten. Kortom, de HERE heeft ons Zijn zegen niet onthouden en zal dat in de toekomst voor u en voor mij persoonlijk ook niet doen.

Bijbelstudies

Na een aantal boeken en brieven uit het Nieuwe Testament behandeld te hebben, zijn we op woensdag 11 januari begonnen met het Bijbelboek JONA. Jona was een zeer bekende profeet in Israël. Jezus maakte zelfs een vergelijking van Jona met Zichzelf in Mattheus 12. Hij moet dus wel een belangrijke profeet geweest zijn. Het boek Jona maakt duidelijk hoe groot de liefde van God is voor verloren mensen. God roept mensen om Zijn reddend Evangelie door te geven aan de wereld. Hij wil dat alle mensen tot bekering komen, wie ze ook zijn, tot welk volk ze ook behoren. Ook de positie, de taak en ook wel het falen van het volk Israël, en van mensen persoonlijk, komt duidelijk in “JONA” naar voren. Het boek zit vol met beelden en betekenissen, ook voor ons, in deze tijd. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomsten.

Bijbelstudies

De Bijbelstudiebijeenkomsten zijn op:
8 en 22 feb. ’s morgens, en op;
1  en 15 feb .  ’s avonds;

Diensten de Wheehof

De diensten bij het verpleeghuis “De Wheehof” zijn op vrijdagmiddag  3 & 17 feb vanaf 15.30 u. De diensten worden gehouden in de zaal direct naast de ingang. Ook als bezoeker, familie, vrijwilliger of mantelzorger bent u daar welkom. 

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..! Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn