Nieuwsbrief

Jaargang 8 nummer 94

mei 2022

De Kracht van een Gelovige

 ” Maar de Trooster, de Heilige Geest …  die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb ” 

(Joh. 14:26 )

Binnenkort vieren wij  Pinksteren, het feest waar men over het algemeen het minst weg mee weet. Toch is dit zo’n geweldig belangrijk feest voor de Gemeente van Christus!

Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, vertelde Hij zijn discipelen dat Hij naar de hemel moest terugkeren om voor hen plaats te bereiden. Maar Hij liet zijn volgelingen niet zomaar alleen achter. Hij stuurde de Heilige Geest.

De Heilige Geest is God net als Jezus Christus God is. Wij nemen in geloof aan wat de Bijbel leert over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Het Pinksterfeest roept vaak vele vragen op.  Waar is de Heilige Geest?  Wat doet Hij?  Waarom is Hij belangrijk voor de gelovige en voor de Gemeente? …

Laten we een kijken wat de Bijbel daar over zegt…

Waar is de Heilige Geest nu?   Hij woont in de harten van iedereen die gelooft in de Persoon en het werk van Jezus Christus. Soms wordt Hij genoemd de Trooster of de Geest der waarheid. (Joh. 14: 16-17)

 Wie kan die Heilige Geest ontvangen? Iedereen die zich bekeerd heeft, die tot geloof in Hem is gekomen. Petrus riep de mensen op om zich te bekeren en zich als teken daarvan te laten dopen. Op die bekering zou ieder vergeving van zonden ontvangen en ook zou de Heilige Geest in hem komen wonen. (Hand. 2:38)

Wat doet de Heilige Geest dan in ons?  De Heilige Geest leert ons begrijpen wat God bedoelt in Zijn Woord en wat Hij van ons vraagt. Hij geeft ook wijsheid, kracht en moed om Hem te dienen. Hij helpt ons ook als we met lijden te maken krijgen. Kortom Hij is een hulp in ons leven hier op aarde. (Rom.12:6;1 Kor. 2:12-13)

  Hij is dus God net als De Vader en de Zoon. Het is ook een geweldige kracht die wij als gelovigen van de Here in ons gekregen hebben.                                                                                 Deze kracht stuurt, leidt en helpt ons. Laten we door deze kracht nu en in de toekomst ons laten leiden als gemeente en in ons persoonlijk leven !

De Zichtbare Terugkomst van Jezus Christus ia nabij!

Wij geloven dat de persoonlijke terugkomst van Jezus Christus op de wolken het eerstvolgende grote gebeuren is in de vervulling van de Bijbelse profetieën.

De gebeurtenissen in de wereld geven aan dat deze terugkomst niet lang meer kan duren. Hij zal dan alle levenden die geloven en zij die zijn ontslapen thuis brengen. Daarna volgt op aarde een periode van verdrukking en oordelen. In deze periode zullen velen alsnog tot geloof komen. Na deze korte periode komt Christus terug op aarde, met Zijn gemeente, om Zijn duizendjarig koninkrijk te vestigen.

Dit alles loopt uit op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar eindelijk weer vrede en gerechtigheid zal zijn, zoals God het bedoeld had. Daar verlangt toch ieder mens naar?

(Joh.14:1-3; 2Cor.5:10; 1Thess.4:13-18; 2Petr.3:13; Openb.3:10; Openb.19:11-16; Openb.20:1-6; 21:1)

De Bief aan de Gemeente in Fillipi

Eind april zijn we begonnen met een studie over de brief van Paulus aan de Filippenzen. Ook deze brief zullen we in de komende tijd vers voor vers in beide bijbelstudiegroepen bespreken. De bedoeling is om te ontdekken wat God tegen deze gemeente zegt en wat dat voor ons in de huidige tijd betekent.

De stad Filippi is genoemd naar Filippus, koning van Macedonië en vader van Alexander de Grote. Het werd een Romeinse kolonie met het Italiaanse burgerrecht.

De christelijke Oudheid heeft deze brief eenstemmig aan de apostel Paulus toegeschreven. De brief is gericht aan de gemeente te Filippi, de eerste christelijke kerk op Europese bodem. Hoofdzakelijk bestond deze gemeente uit bekeerde heidenen, waarbij zich waarschijnlijk een minderheid van Joden aangesloten had. Over de stichting van deze gemeente kunt u lezen in Handelingen 16:12-40.

Als je deze brief leest dan krijg je de indruk dat dit best een goede gemeente was, waar Paulus tevreden over was. Het is een zeer praktische brief waar wij ook nu veel mee kunnen.

Paulus schrijft uitvoerig over de Persoon van Christus: zijn God gelijk zijn, Zijn menswording, Zijn sterven en opstanding, en Zijn terugkomst. Een belangrijk onderwerp is ook de blijdschap die wij in Christus hebben. Dit komt met name naar voren in Fil. 4:4 waar hij een belangrijke oproep aan de gemeente van Filippi, en ook aan de gemeente van nu doet: “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u”.

Dit is dus zeker een belangrijke brief voor ons in deze tijd. U bent van harte welkom om de Bijbelstudiebijeenkomsten te bezoeken. De data vindt u elders in deze nieuwsbrief

Erediensten

We zijn blij en dankbaar dat het mogelijk is om de zondagse erediensten in gebouw de Borgh door kunnen gaan.

  • Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor

  • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

Van de erediensten wordt een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website   

Sprekers in de diensten in mei zijn:

  • zondag 15 mei: ds. Jan Bakker 
  • zondag 22 mei: ds. Roelof Weerstand
  • donderdag 26 mei, HEMELVAARTSDAG, Paulus van Alphen
  • zondag 29 mei:Wim Abrahamse

Koffie na de dienst. Er is iedere zondag ook weer “koffiedrinken” na de dienst. Natuurlijk gaat het dan niet in de eerste plaats om de koffie maar om elkaar nog even te ontmoeten en na te praten over de dienst en wat ons verder bezig houdt.

Avondmaal. Wij zijn blij dat wij, naar de opdracht van onze Heer, weer gezamenlijk avondmaal kunnen houden. De eerst volgende keer zal dit zijn op 1 mei.   Ook de drinkbeker zal dan rondgaan. Voor hen die om persoonlijke redenen liever niet uit de gezamenlijke beker willen drinken, is er een eigen bekertje beschikbaar. Wilt u dit dan wel een week eerder doorgeven?

Bijbelstudie

De Bijbelstudiebijeenkomsten over de brief van Paulus aan de Filippenzen zijn op:
Dinsdagavond 3 mei, en woensdagavond 18 mei om 19.30 u.aan huis.
En op woensdagmorgen 11 mei om 9.30 u. aan huis.  (Zie de website)

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn