Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 78

december 2020

Een ander Kerstfeest...

Dit jaar vieren we het kerstfeest op een andere manier dan dat we gewend waren in voorgaande jaren.

Nu even geen grote kerstvieringen met koren die de aloude kerstliederen zingen. Geen kerkdiensten waarin we ook zelf uit volle borst en uit volle overtuiging deze liederen meezingen. Ook geen kerstmarkten waar duizenden mensen komen voor de sfeer, de glühwein, of om van alles te kopen. Zelfs kerst vieren met de hele familie, thuis of in een restaurant, rond een rijk gedekte tafel, lijkt bijna onmogelijk.

Wat blijft er zo nog over van kerst?…

 Misschien is het aan de andere kant ook wel goed dat allerlei activiteiten rond het kerstfeest, die ons zicht op het ware kerstfeest zo gemakkelijk belemmeren, nu wegvallen. Wat dan over blijft is de kern van het kerstfeest, datgene waar het werkelijk om gaat. Het gaat namelijk om de Persoon Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden uit liefde voor ieder mens.
 Zacharias zegt in zijn profetie dat God innige gevoelens van barmhartigheid heeft voor Zijn volk, dat is Israël, maar dat geldt natuurlijk voor alle mensen. (Lukas 1 vers 78. ) Even later in de kerstgeschiedenis mogen de engelen verkondigen dat de Zaligmaker is geboren. Zij geven zelfs exacte informatie waaruit blijkt dat het echt gaat om het beloofde Kind, dat geboren zou worden in Bethlehem. Dat kind is de Zaligmaker, Hij is onze Zaligmaker. Zijn missie, Zijn roeping, Zijn werk is mensen zalig maken, omdat zij dat zelf niet kunnen.

Misschien vraagt u zich ook wel eens af: wat moet ik doen om zalig te worden? Die vraag is van alle tijden, en veel mensen worstelen daarmee. We zien dat ook in de kerkgeschiedenis van alle eeuwen.

Die vraag wordt in het boek Handelingen ook twee keer gesteld. De eerste keer aan Petrus, op de Pinksterdag. De tweede keer aan Paulus, door de gevangenbewaarder van de stad Filippi. (Hand. 2:37,38; 16:30,31)  Uit de antwoorden van de apostelen Paulus en Petrus blijkt dat er twee dingen nodig zijn om zalig te worden: geloof en bekering.

Die voorwaarden gelden nog steeds, die zijn onveranderd. Mensen kunnen daar nu misschien wel anders over denken, maar God niet, en Hij gaat daarover. Jezus heeft het zelf zo
duidelijk gezegd: “Ieder die in Hem gelooft heeft eeuwig leven” (Joh. 3:16)

De kern van Kerst is dat wij tot geloof komen in Jezus Christus, in het Kind in de kribbe, en dat we ons tot Hem bekeren.

Geloof en bekering zijn nauw met elkaar verbonden. Waar geloof is, daar is ook bekering. En andersom: waar bekering is, daar is ook geloof. Geloof en bekering hebben te maken met een persoonlijk keuze voor de Persoon Jezus Christus. Het gevolg van die keuze is dat mensen gaan breken met de zonde, met alle zonden, en Hem ook in de praktijk van het leven gaan volgen. Dat is de kern van Kerst.

Wie in dit geloof Kerst kan vieren, die mist niks. Integendeel,
die heeft ontdekt wat Kerst werkelijk betekent!

Personen in de Bijbel: Zacharias (1)

Een man die een belangrijke taak kreeg bij de eerste komst van de Here Jezus Christus was de oude priester Zacharias. Hij behoorde tot één van de vierentwintig priestergroepen die om de zes maanden in de tempel van Jeruzalem, één week dienst deden.  Hij mocht daar, twee keer per dag, zoals voor-geschreven, het wierookoffer brengen.

Terwijl hij daarmee bezig was, verscheen op een dag de engel Gabriël. ‘Wees niet bevreesd, Zacharias’, zei de engel, ‘want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven’ (Lukas 1:13).

Zacharias dacht namelijk dat hij kinderloos zou blijven. Hij kon moeilijk geloven dat zijn vrouw Elisabet, op haar hoge leeftijd, nog een kind zou krijgen.

Hij wist natuurlijk wel dat Sara en Hanna, vrouwen in het Oude Testament, die onvruchtbaar waren, door een wonder van God, toch een kind hadden gekregen. Hij wist ook wel dat bij God alle dingen mogelijk waren. Maar nu het er op aan kwam, begon hij toch te twijfelen aan wat de engel allemaal had gezegd. Daarom vroeg hij om een teken. Die twijfel kwam hem duur te staan, want God legde hem het zwijgen op totdat Johannes geboren zou worden.

Pas acht dagen na de geboorte, kon hij weer iets zeggen. Toen dat gebeurde, en Zacharias de grootheid en macht van God geloofde, waren zijn eerste woorden een lofzang aan God. Hij riep uit: “Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht”. (Lukas1:68)

Zacharias had geleerd dat God zich altijd aan Zijn beloften houdt. Dat deed God toen, en dat doet Hij ook nu. Dat doet Hij voor Israël, maar ook voor u…

RBT erediensten in december

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker
 • In december is er iedere zondag eredienst..!
 • De kerst-eredienst wordt gehouden op vrijdag 25 dec. om 10 u.
 • Er is ook een Kerstviering op woensdag 16 dec. vanaf 10 u. Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor genodigden..!
 • De oudejaarsdienst is op donderdag 31 dec. om 17.00 u.

Gastsprekers in december zijn:

 • 13 dec. dhr. Frank Spee;
 • 27 dec. Ds. Theo Niemeijer

Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

 • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw
  handen reinigen, daarvoor staat een
  reinigingsmiddel bij de ingang
 • De garderobe mag niet gebruikt worden dus
  graag uw jas meenemen in de kerkzaal
 • Van de erediensten wordt iedere zondag een
  geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren
  via ons website
 • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst.
 • Ook houden we voorlopig nog geen gezamenlijk Heilig Avondmaal

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0547-260900  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn