Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 84

juni 2021

Met Jezus door de Storm!

Stormen zijn er altijd geweest en zullen er wel altijd blijven, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Die figuurlijke stormen zien we in de wereld, in ons land, en misschien ook wel in ons persoonlijk leven. We moeten er rekening mee houden dat ons hier op aarde nergens een kalme reis over de levenszee is beloofd.

Integendeel! Voor de gelovige is er echter wel de vaste zekerheid van een behouden aankomst. Die zekerheid heeft te maken met de wetenschap dat we Jezus Christus als Heer en Heiland aan boord hebben…

Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?    Matth. 8 : 27

Bij deze geschiedenis in Mattheus 8 zien we dat de Heer Zelf eerst aan boord ging en dat de discipelen Hem volgden. Zij gehoorzaamden Zijn oproep ‘Volg Mij’. Toen de storm zo hevig werd dat ze bang waren om het niet te overleven, deden ze niet tevergeefs een beroep op Zijn hulp. Hun hulpgeroep “Heere, red ons, wij vergaan!”, was voldoende om het dreigende onheil af te wenden.

We zien hier dat satan heeft geprobeerd om Jezus en Zijn discipelen door die storm te vernietigen. Hij wilde voorkomen dat de bezeten man die in zijn macht was in het land aan de overzijde van het meer, bevrijd zou worden.

Satan was en is nog steeds een machtige tegenstander. Maar de macht van de Heer reikt verder! Satan en zijn demonen moesten voor die macht wijken.  Het is niet voor niets dat de apostel Petrus later aan de gelovigen schreef: “Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd -als het nodig is- bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus”. (1Petr.1:6-7).

‘… als het nodig is’!  De Here Jezus wist dat die storm toen voor Zijn discipelen nodig was. Hij weet ook wanneer die storm voor ons nodig is. Soms is die storm nodig zodat wij ons eigen klein geloof gaan zien en onze nood uitroepen tot Hem. Dan gaan wij ook zien wie Hij werkelijk is.  Als de Here Jezus oproept om Hem te volgen (vs.22), dan is dat niet met een garantie op een rustig, comfortabel en gemakkelijk leven. Dat zien wij in Zijn eigen leven en in het leven van Zijn discipelen.

Maar wat doen wij als de storm in ons leven opsteekt ? Wat doen wij als  angst en twijfel ons besluipen en de golven hoog tegen ons levensschip slaan ?   Wat doen wij als wij geen uitweg meer zien?

Wij kunnen en moeten maar één ding doen: HEM AANROEPEN. Wetende dat Hij Almachtig is, dat Hij boven alle dingen staat, en dat Hij zorgt voor Zijn kinderen. Zelfs de winden en de zee zijn Hem gehoorzaam!

Spurgeon in St. Pauls Cathedral

De bekende Engelse baptistenpredikant Spurgeon zou spreken in de St. Pauls Cathedral in Londen. Omdat hij daar nog nooit op de preekstoel had gestaan en de akoestiek van het gebouw dus niet kende, besloot hij de koster te vragen of hij in de week daarvoor de akoestiek mocht uitproberen.

Dat was goed en op een bepaalde dag stond Spurgeon in die kerk met als enige toehoorder de koster, die hem wat aanwijzingen zou geven. Met een flink stemgeluid riep Spurgeon de bekende woorden uit 1 Timotheus 1:15: “Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden”.!

Omdat hij, volgens de koster te hard sprak, herhaalde hij die woorden op wat zachtere toon, maar net een beetje te zacht. De koster gaf aan, dat hij er tussenin moest zitten en dus herhaalde Spurgeon voor de derde keer de woorden over het doel van de komst van Christus op aarde.  Daarna bedankte hij de koster en vertrok.

Jaren later werd Spurgeon bij een man geroepen die op zijn sterfbed lag. Er ontstond een geestelijk gesprek waarbij bleek dat de man een gelovige was. Toen Spurgeon hem vroeg hoe hij tot bekering gekomen was, vertelde de man dat dat gekomen was door een stem uit de hemel.

 

De man vertelde daarop hoe hij jaren terug eens een reparatie aan het dak van de St. Pauls Cathedral moest verrichten en dat daar opeens een stem riep:’ Dit is een getrouw woord en aller aanneming waard dat Jezus Christus in de wereld gekomen is, om zondaren zalig te maken’!

‘En, zo zei hij’ die stem heb ik driemaal gehoord en dat heeft me niet meer losgelaten’. Voor Spurgeon was dit een illustratie bij Pred. 11: 1 en Jes. 55 :11. 

RBT erediensten in juni

U kunt zich aanmelden  voor de dienst via het inschrijfformulier op de website. (Zie “Welkom”) Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is. Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

  • 6 juni ds. Jan Bakker
  • 13 juni gastspreker Wim Abrahamse
  • 20 juni  gastspreker Kees van Kralingen
  • 27 juni gastspreker Alexnder Roks
  • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw handen reinigen, daarvoor staat een reinigingsmiddel bij de ingang
  • De garderobe mag niet gebruikt worden dus graag uw jas meenemen in de kerkzaal                                               
  • Van de erediensten wordt iedere zondag een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website
  • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst                                                       
  • Ook houden we voorlopig nog geen gezamenlijk Heilig Avondmaal

Er wordt tijdens geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn