Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 86

september 2021

In de Bijbel staan veel voorzeggingen over een komend vrederijk. Ook de Here Jezus heeft, toen Hij bij Zijn discipelen was, veel over Zijn toekomstige Koninkrijk gesproken. Maar waar blijft het Koninkrijk toch?…

De tijd verstrijkt en van het koninkrijk zien de discipelen niet veel. Ze begrijpen  niet dat Christus eerst moet lijden. Wel zien ze dat Hij de Messias is. Zijn leven bewijst het.

Maar dat koninkrijk, waar blijft het? De Romeinen heersen  nog in het land. En van vrede op aarde is geen sprake.

Maar dan, een week van te voren, belooft de  Heiland dat sommigen van hen niet zullen sterven  voordat ze gezien zullen hebben dat de Zoon des mensen zal komen in zijn koninklijke waardigheid (Mat. 16:28). En na een week gaan er drie met  de Heer de berg op, en daar krijgen ze ‘n voorproefje” van het komende Koninkrijk. De  gedaante van Jezus Christus verandert. Mozes en  Elia verschijnen. Een verblindende heerlijkheid  schittert voor hun ogen. Zo zal het zijn als het koninkrijk wordt opgericht.  Als ze de berg afdalen  zegt Christus hen niet over dit gezicht te spreken  totdat de Zoon des mensen uit de doden is  opgestaan.

Nog steeds wacht de wereld met smart  op dit koninkrijk.  Nog steeds leven we in de tijd van  voorbereiding.  Velen vragen zich af. Waarom duurt het  zo lang? Waarom grijpt God dan nog niet in?  

Petrus geeft een  antwoord op die vraag. Het koninkrijk komt  namelijk niet zonder oordeel. En God is traag om  te oordelen, dat stelt Hij zo lang mogelijk uit. Hij wil  nog zondaars redden voor het te laat is. Hij  zegt het zo: ‘De Heere vertraagt de  belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9).

Het blijkt hier, uit wat Petrus zegt, dat voor eeuwig  verloren gaan een reële optie voor mensen is, die  niet tot bekering komen. Hoewel velen dat nu niet  meer geloven. Dat is ook absoluut niet wat God wil.  Hij wil juist dat alle mensen zalig worden, maar dat  gaat niet zonder bekering, zoals Jezus zo vaak  verkondigde.  God wacht dus nog met het verder invullen van al  Zijn beloften, zodat mensen zich nog zullen  bekeren.

Wacht God misschien nog op u? Wacht  dan niet te lang. Want alleen oprechte bekering tot  God geeft toegang tot het Koninkrijk van God! (Mat. 4 : 17)

Seizoenstart activiteiten

Op woensdagmorgen 8 september houden we, van 10 tot 12.45 u., een gemeentebijeenkomst in gebouw “de Borgh” in GOOR. Deze bijeenkomst is  voor gemeenteleden en voor de deelnemers aan de Bijbelstudie-bijeenkomsten.

Ook als u een  nieuwe deelnemer bent, dan bent u welkom. Geef  u dan vooraf nog even op. (Zie onderaan de nieuwsbrief). Dit is dan ook de opening van het Bijbelstudieseizoen.

We gaan verder met de studie van het Bijbelboek Romeinen. Op 8 sept. zullen we een korte samenvatting geven van het deel dat we al eerder bestudeerd hebben, aangezien dat al weer lang geleden is.

Na deze openingsochtend zullen wij de Bijbelstudiegroepen aan huis beginnen, zodra de regel van het onderling afstand houden  is vervallen.  (Update: vervalt 25 september)

Dit betekent dat er op woensdagmorgen 6 oktober vanaf 9.30 u. een Bijbelstudie zal zijn, en op woensdagavond 13 oktober vanaf 19.30 u. De beide studiebijeenkomsten zijn in GOOR aan huis, bij het aanmelden geven wij het locatie door!

Aanmelden kan via de website of telefonisch (zie onderaan de nieuwsbrief).

Bij de ochtend- en bij de daaropvolgende avondbijeenkomst wordt steeds dezelfde lesstof behandeld. 

Waarover gaat de brief aan de Romeinen?

De gemeente in Rome bestond voor een deel uit bekeerde heidenen uit verschillende volken, en voor een deel uit bekeerde joden. Er woonden veel joden in Rome, er was dus ook een synagoge zoals in bijna ieder grote stad. Mogelijk is van daaruit de gemeente ontstaan.

De gemeente was dus een mix van mensen met heel verschillende religieuze achtergronden. Daardoor ontstonden er al snel meningsverschillen.  Daarom was gedegen onderwijs uit de Schrift nodig.

Gelovigen uit de joden dachten dat zij vanwege hun afstamming bepaalde voorrechten hadden. Zij wilden joodse elementen mee nemen naar de gemeente.  Andere gelovigen waren daar tegen. Zij wilden juist een deel van hun heidense levenswijze vast houden. Dat gaf ruzie en verdeeldheid.

Paulus ziet dat de zuivere leer in gevaar dreigt te komen en schrijft daarom deze brief. De brief moest de onderlinge meningsverschillen stoppen door de juiste leer goed uit leggen.

De kern van het christelijk geloof legt Paulus als volgt uit: de mens is van nature zondig, God rechtvaardigt de mens en maakt hem vrij van de zonde door het geloof in het verlossingswerk van Christus, de mens is dan niet meer gebonden aan de wet, hij is daarvan vrijgekocht, Christus heeft zijn schuld betaald.  Dat is nog steeds de basis van het christelijk geloof.

Update! Vanaf 25 september verdwijnt de anderhalvemeterregel ! Aanmelden is niet meer nodig!

RBT erediensten in september

U kunt zich aanmelden  voor de dienst via het inschrijfformulier op de website. (Zie “Welkom”) Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is. Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

  • zondag 5 sept. ds. Jan Bakker
  • zondag 12 sept. Matthijs v.d. Linden
  • zondag 19 sept. ds. Jan Bakker
  • zondag 26 sept. Frank Spee
  • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw handen reinigen, daarvoor staat een reinigingsmiddel bij de ingang
  • De garderobe mag niet gebruikt worden dus graag uw jas meenemen in de kerkzaal                                               
  • Van de erediensten wordt iedere zondag een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website

Er wordt tijdens geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

  • Op zondag 5 september vieren wij het Heilig Avondmaal. Ieder die kan getuigen dat de Here Jezus Christus zijn Zaligmaker is, is welkom om hieraan deel te nemen.  (Voor wie  liever uit een individuele bekertje wil drinken is dat mogelijk. Graag van tevoren opgeven. Dan zorgen wij daarvoor)
  • Vanaf zondag 26 september is er weer koffie na de dienst 

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn